Algemene voorwaarden

artikel 1   Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CHTTotaal,
    hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing
    heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
    afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de
    uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van
    de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
    nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
    volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
    bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
    mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
    voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
    dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
    bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om
    in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2  Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding
    is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding
    betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs
    kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
    verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
    eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
    verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
    opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
    overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
    opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
    automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3   Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
    aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
    overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
    overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
    dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een
    redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt
    de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter
    beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het
    moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is
    met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker
    gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde
    gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot
    een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande
    fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
    noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
    aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al
    dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
    en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook
    consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
    overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
    prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
    van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
    overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd
    om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker
    bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
    andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
    gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
    wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
    weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor
    de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
      jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder
      begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen
      tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de
      overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
      bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
      van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
      overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan
      10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
      Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst
      door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de
      overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen  uit te voeren, of indien de
      prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de
      wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
    ontbinden, indien:
    - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
    - na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
      geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
    - de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
      voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
    - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden
      gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,
      is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
    welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
    omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
    in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk
    opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
    wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding
    van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de
    schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
    niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met
    directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
    of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of
    schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de
    Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
    opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker
    extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij
    is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders
    aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -
    indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van
    schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn
    vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang
    op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
    betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
    Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde
    of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de
    voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening
    worden gebracht.
Artikel  5   Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe
    gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
    wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
    jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
    Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
    komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft
    ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
    overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
    opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
    overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
    inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
    te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
    respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te
    voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6  Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in
    de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is
    gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van
    rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
    wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
    bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van
    voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
    mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
    de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
    Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige
    aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
    incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die
    geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
    gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
   alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De
    buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
    gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter
    hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
    gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
    zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde
    incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker
    totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
    nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
    worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd
    om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
    eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop
    willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de
    hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
    verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
    deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
    verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich
    er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig
    of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
    Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door
    Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich
    bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8   Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
    moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
    Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
    voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren
    of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan
    gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake
    van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar op apparaten na levering,
    tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de
    door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
    garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
    vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
    onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
    onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
    Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht
    aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of
    indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt
    evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden
    waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
    bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
    hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
    Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt
    met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
    Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden
    gemeld.Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien
    dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo
    gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te
    reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat
    geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op
    herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de
    gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
    redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter
    keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
    daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de
    vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen,
    tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
    begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van
    de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
    verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
      verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken
      derden, één jaar.
Artikel 9  Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
    bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan
    van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
    Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
    waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
    verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
    omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
    voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de
    overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en
    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat
    deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
    winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
    is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10  Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment
    waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11  Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
    van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden
    Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
    verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,
    dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
    de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
    Wederpartij.
Artikel 12  Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
    Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van
    een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
    hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel  13  Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
    ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
    de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
    Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
    tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen
    aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
    geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14  Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
    tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.